BİLGİ BANKASI
Hayatın her anında, Özer Sigorta yanınızda!

Hayat Branşı İle İlgili Sorulan Sorular

 • HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTALARI'NIN KAPSAMI NEDİR ?
 • Hayat ve Ferdi Kaza sigorta ürünlerimizde, satın alınan poliçenin içeriğine göre aşağıdaki teminatlar yer almaktadır:

  • Vefat
  • Kaza sonucu vefat
  • Kaza sonucu maluliyet
  • Hastalık sonucu tam maluliyet
  • Kritik hastalıklar
  • Kaza sonucu gündelik tazminat
  • Kaza sonucu tedavi giderleri
  • Aylık Dönüşümlü Teminat

  Poliçelerimiz, Hayat Sigortaları Genel Şartları ile Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na tabi olup, teminat kapsamı ve istisnalar söz konusu genel şartlarda belirtilmiştir. Genel şartlarda belirtilmeyen veya aksine sözleşme düzenlenebilecek hususlar için poliçeye ait özel şartlar geçerlidir.

 • BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI GÜVENLİ Mİ ?
 • Hayat sigortaları, aşağıda sıralanan mevzuat ile düzenlenmiştir:

  • Türk Ticaret Kanunu (Md.1263-1338)
  • Sigortacılık Kanunu
  • Sigorta Murakabe Kanunu
  • Borçlar Kanunu
  • Medeni Kanun
  • Hayat Sigortaları Yönetmeliği
  • Hayat Sigortaları Genel Şartları

  Söz konusu mevzuata göre:

  • Sigortalıların biriken bütün hakları (Kar Paylı Birikimi) devletin denetim ve güvencesi altındadır.
  • Sigortalıların kar payı ile meydana gelen fonlarının hesaplama esasları, yatırımların tür ve tutarları Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ona bağlı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca kontrol edilir.
  • Fonlar, bu mercilerin bilgisi dışında hiçbir yerde değerlendirilemez ve üçüncü şahıslara borç olarak verilemez.
  • Yıllık net kâr payı oranının TÜFE artış oranından veya -yükümlülüklerin yabancı paraya endeksli olması halinde- ilgili yabancı paranın Yeni Türk Lirası karşılığının artış oranından düşük gerçekleşmesi durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen kâr payı oranı ilânı için Müsteşarlığın uygunluk görüşü aranır. Ayrıca, yatırım gelirlerinin düşük gerçekleşmesinin gerekçelerini ve alınan tedbirleri içeren rapor aktüer tarafından hazırlanarak şirket genel müdürü imzasıyla Müsteşarlığa gönderilir. Bu durumda, şirketin matematik karşılıklarını yatıracağı varlıklara Müsteşarlığın belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde sınırlandırmalar getirilebilir.
  • Yıllık karpayı oranı, garanti edilen oranların altında kalamaz. Kalır ise, sigorta şirketi aradaki farkı kendisi karşılar.

  Hayat sigortaları ve mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan bulabilirsiniz:

 • HAYAT SİGORTALARINDA VERGİ AVANTAJI VAR MIDIR ?
 • Hayat Sigortalarına ilişkin mevcut vergi mevzuatı, primlerin ödenmesi ve sistemden ayrılma aşamalarına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu aşamalarda çeşitli avantajlar tanıyan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan vergi düzenlemeleri, 07.10.2001'den sonra düzenlenen poliçeler için özetle şöyledir:

  Primlerin Ödenmesi

  Kanunun 63. ve 89. maddelerine göre hayat sigortaları için ödenen primler, brüt ücretin veya beyan edilen gelirin %5'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla Gelir Vergisi matrahından indirilebilmektedir. Bu düzenleme, 2011 yılı için vergi matrahında yıllık olarak 9.801 TL'na varan indirim sağlamaktadır.

  Hayat Sigortalarından ayrılanlara yapılan ödemeler (iştira, vade gelimi), kanunun 75. maddesine göre menkul sermaye iradı olarak kabul edilmekte ve 94. maddeye göre stopaj yoluyla aşağıdaki şekilde vergiye tabi tutulmaktadır:

  Zorunlu bir neden olmaksızın 10 yıl prim ödemeden ayrılanlar için ödemelerin tümü gelir vergisine tabi olup, stopaj oranı %15'tir.
  Kanunda belirtilen zorunlu nedenlerle (vefat, maluliyet, tasfiye v.b.) veya 10 yıl süreyle prim ödedikten sonra ayrılanlar için mükerrer 21. maddeye göre ödemelerin %10'u gelir vergisinden müstesna olup kalan tutardan %10 oranında stopaj kesintisi yapılacaktır.

  07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen hayat sigortalarında, 10 yılını doldurarak ayrılmak isteyenlerin birikimleri en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesi tutarını (01.01.2011 ile 30.06.2011 arasında 78.696,90 TL) aşmamak kaydıyla gelir vergisinden istisna edilir. Aynı takvim yılı içinde ödenen toplam tutarın en yüksek devlet memuru emeklilik ikramiyesini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilir.

 • BİRİKİMLİ HAYAT POLİÇEMİ SÜRESİNDEN ÖNCE SONLANDIRABİLİR MİYİM ?
 • Hayat Sigortaları Genel Şartları'na göre, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça, poliçenin üçüncü yılını doldurması ve üç yıllık primin ödenmesi koşuluyla, poliçe sahibi poliçesini sonlandırabilir. Bu işleme iştira adı verilmektedir. İştira halinde, mevcut kar paylı birikim, Gelir Vergisi Kanunu gereğince vergi kesintisi yapıldıktan sonra poliçe sahibine ödenir.

  05.11.2007 ve sonrası başlangıçlı birikimli hayat poliçelerinde, sigorta ettirenler poliçelerinden iştira süresinden önce ayrılabilmektedirler. Buna karşılık, poliçenin kar paylı birikiminden poliçe tarifesine göre %3 ya da %5 oranında kesinti yapılmaktadır.

 • BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI POLİÇEMDEN BORÇ ALABİLİR MİYİM ?
 • İştira hakkının kazanılmasından sonra;

  • Poliçenin kar paylı birikiminin % 95'i (07.10.2001 ve sonrası başlangıçlı poliçelerde %70 veya %80) kadar borç kullanılabilmektedir.
  • Alınan borç, bir yıl sonra bir defada geri ödenebilir ya da yıllık faizi ödenerek vadesi uzatılabilir.
  • İkraz süresi ilgili yılın, yıllık ikraz faizi ve BSMV tutarı ödendiği takdirde uzatılabilir.
  • İkraz, vade tarihine en az 1 yıl kalan poliçelere verilebilmektedir.
  • İkraz dönemi boyunca poliçe toplam birikim üzerinden kar payı almaya devam eder.
  • Prim ödemeleri devam edeceği için Vefat Teminatı devam eder.
 • BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI POLİÇEME PRİM ÖDEMEYİ DURDURABİLİR MİYİM ?
 • İştira hakkının kazanılmasından sonra;

  • Poliçe sahibi, herhangi bir nedenle primlerini ödeyemez hale geldiği taktirde; prim ödemesinden muaf duruma gelir.
  • Tenzil süresi içinde gerçekleşebilecek vefat durumunda sadece kar paylı birikim ödenir, yani vefat teminatı devreden çıkar.
  • Poliçe sahibi, eksik döneme ait prim borçlarını ödemek ve gerekli tıbbi tetkikleri yaptırmak kaydıyla risk kabul şartları çerçevesinde poliçesini tekrar yürürlüğe alabilir.
 • 3 YILLIK SÜRE DOLMADAN AYRILMAK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ ?
 • Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesine göre aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa poliçe iptal edilir ve verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez.

  05.11.2007 ve sonrası başlangıçlı birikimli hayat poliçelerinde, sigorta ettirenler poliçelerinden iştira süresinden önce ayrılabilmektedirler

 • HAYAT SİGORTALARI POLİÇELERİ HANGİ KOŞULLARDA İPTAL EDİLİR ?
 • Hayat Sigortaları Genel Şartları'nın C.1 maddesi gereğince;

  Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini, aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur.

  Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği takdirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.

 • POLİÇELER BİR BAŞKASINA DEVREDİLEBİLİR Mİ ?
 • Hayat sigortası poliçelerinde, şirketimizin risk kabul esasları çerçevesinde sigorta ettiren, sigortalı ve lehdar değişikliği mümkündür. Bunun için şirketimize aşağıdaki bilgileri içeren bir dilekçe ile başvurulması veya size verilecek ilgili formun doldurulması yeterli olacaktır:

  • Poliçe numarası
  • Sigorta ettirenin adı soyadı
  • Sigorta ettirenin adres bilgileri
  • Yeni sigorta ettirenin / sigortalının / lehdarın adı soyadı
  • Yeni sigorta ettiren / sigortalı / lehdar için başvuru formunda istenen diğer tüm bilgiler
  • Sigorta ettiren / sigortalı / lehdar değişikliği için talep beyanı
  • Sigorta ettirenin imzası
  • Sigorta ettiren değişikliğinde ayrıca yeni sigorta ettirenin imzası.
 • SİGORTA PRİM ÖDEMELERİ NE ŞEKİLDE YAPILIR ?
 • Sigorta prim ödemeleri, kredi kartı, banka havalesi, çek veya otomatik ödeme talimatı (sadece ING Bank) ile yapılabilir.

 • FERDİ KAZA SİGORTA PRİMİ NASIL BELİRLENİR ?
 • İnsan hayatının değerini veya organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.

 • ACİL YARDIM TEMİNATI NEDİR ?
 • Acil Yardım Teminatı, acil olan veya olmayan herhangi bir sağlık problemi ile karşılaştığınızda 365 gün 24 saat boyunca destek hizmet sağlayan bir teminattır.

  AXA Assistance tarafından sağlanır. Merkezdeki Medikal Ekip; yurt içi ve dışında size en yakın doktor, uzman doktor, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları konusunda yardımcı olur. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemler ile ilgili tavsiyede bulunulur. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa; Medikal Ekip tarafından taşıma ( ambulans hizmeti) ile ilgili gerekli tüm organizasyonlar sağlanır.

 • AMBULANS İHTİYACIM OLURSA NE YAPMALIYIM ?
 • Ambulans hizmetleri poliçenizde AXA Assistance tarafından organize edilmektedir. Acil ve kaza durumlarında AXA ASSISTANCE merkezinin 444 1 999 numaralı Acil yardım telefonunu arayarak;

  • İsminizi, poliçe numaranızı, poliçe vadenizi
  • Bulunduğunuz yeri, ulaşılabileceğiniz telefon numaranızı
  • Probleminizi ve yardım talebinizi aktarmanız yeterlidir.

  AXA ASSISTANCE merkezindeki ilgililer gereken yardımı sağlayacaktır.
  Başka bir hastaneye transfer talebinizde ise; bizzat kendiniz ya da adınıza ilgili kişi;

  • İsim, adres ve bulunduğunuz hastanenin telefon numarasını
  • Tedavi eden doktorunuzun ad, adres ve telefon numarasını bildirmek suretiyle en kısa sürede gereken yardım yapılacaktır.
 • YENİLEME GARANTİLİ KRİTİK HASTALIKLAR SİGORTASI NEDİR ?
 • Poliçe başlangıcında belirlenen teminat ve tutarları ile sınırlı kalmak kaydıyla AXA Hayat Emeklilik A.Ş., geçerli poliçe özel şartları çerçevesinde sigortalının poliçesini, yenileme garantisi geçerlilik süresi sonuna kadar yenilemeyi garanti eder. Kapsam dahilindeki teminatların ve teminat tutarlarının değiştirilmesi, ancak sigortalının sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi ve AXA Hayat Emeklilik A.Ş.'nin kabulü ile mümkündür.

  Yenileme garantisi geçerlik süresinin bitiminden önce kritik hastalıklar tazminatına hak kazanılması ile birlikte kritik hastalıklar teminatı ve bu teminattaki yenileme garantisi sona erer; varsa vefat teminatı ve vefat teminatının yenileme garantisi devam eder.

  Poliçe sahibi, yenileme garantisi ile birlikte, aksi yönde yazılı bir talebi olmadığı sürece sonraki poliçelerin de otomatik olarak yenilenmesini ve primlerinin tahsil edilmesini kabul eder.

 • SAĞLIK BEYANINI DOLDURURKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM ?
 • Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz/ mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatsızlığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz.

 • BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASINI EN AZ VE EN ÇOK KAÇ YIL İÇİN YAPTIRABİLİRİM ?
 • Birikimli Hayat sigortalarında poliçe süresi en az 10 yıl en fazla 30 yıl olarak belirlenir.

 • SEÇTİĞİM LEHDAR AİLEMDEN BİRİ OLMAK ZORUNDA MI ?
 • Hayır. Sigorta ettiren istediği kişi/kişileri lehdar olarak tayin edebilir.

 • BİRDEN FAZLA POLİÇE ALABİLİR MİYİM ?
 • Evet. Kişi kendisi adına birden fazla poliçe yaptırma hakkına sahiptir.

 • POLİÇE SÜRESİNİ ÖNCEDEN BELİRLEDİK, DÖNEM İÇİNDE BU SÜREYİ DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM? SÜREYİ UZATABİLİR VEYA KISALTABİLİR MİYİM ?
 • Süre uzatım talepleri, "Süre Uzatım Talep Formu" ile işleme alınacak olup, poliçe bitiş tarihine süre olarak 6 aydan fazla kalan poliçelerin, süre uzatım talepleri kabul edilmeyecektir. Talep tarihi itibariyle poliçe bitiş tarihine 6 aydan az bir süre kalan poliçelerin süre uzatım talepleri, gerekli görüldüğü takdirde tıbbi tetkik yaptırılmak suretiyle değerlendirmeye alınabilecektir.

 • TAKSİTLERİMİ USD OLARAK ÖDÜYORUM AYRILMA ANINDA YİNE USD OLARAK MI ALACAĞIM ?
 • Döviz poliçelerinde, süre sonunda veya iştira hakkı kazanıldığında, geri ödeme sigortalıya dilerse o günün merkez bankası efektif satış kuru üzerinden, döviz karşılığı TL olarak dilerse USD olarak ödenir.

 • PRİM ÖDEMELERİNE AİT MAKBUZLARIM ELEKTRONİK POSTA ADRESİME GÖNDERİLEBİLİR Mİ ?
 • Evet, elektronik posta adresinizi şirketimize bildirmeniz yeterli.